Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ /王鹤棣 Phiên âm: Wang He Di Tên tiếng anh: Dylan Wang Biệt danh: Đệ Đệ Sinh ngày : 20/12/1998 .Chiều cao : 1m84 Nơi sinh: Thành Đô, Tứ Xuyên
·
146 Pins
 5mo
Collection by
a man with red hair holding a flashlight
Vương Hạc Đệ
a man standing in front of a surfboard with his arms crossed
Vương Hạc Đệ
a young man standing on top of a roof next to a tall building with buildings in the background
Vương Hạc Đệ
a man in a suit and bow tie standing next to a red light with his eyes open
Vương Hạc Đệ
a young man standing next to a surfboard in front of a wall holding his hands together
Vương Hạc Đệ
a young man taking a selfie with his cell phone in front of him and holding a trophy
Vương Hạc Đệ
a man is standing in front of a firework display with his arms up and hands out
Vương Hạc Đệ
a woman in a black hoodie is holding her hand up to her face as she looks out the window
Vương Hạc Đệ
a young man wearing glasses and a black hat is posing for the camera with his hand on his chin
Vương Hạc Đệ
a man wearing glasses and a hat with the word destrable written on it
Vương Hạc Đệ
a young man with blonde hair is holding a pen and looking at the camera while wearing a white t - shirt
Vương Hạc Đệ
a young man sitting at a table with his hand on his chin
Vương Hạc Đệ
a young man wearing a hoodie looking at the camera
Vương Hạc Đệ
a man standing next to a mannequin wearing a black shirt and gold necklace
Vương Hạc Đệ