Chanceux (feminine: chanceuse) | Lucky | /ʃɑ̃.sø/

Chanceux (feminine: chanceuse) | Lucky | /ʃɑ̃.sø/

Futuro (palavra masculina).

Futuro (palavra masculina).

La nuit dernière | Last night | /la nɥi dɛʁ.njɛʁ/

La nuit dernière | Last night | /la nɥi dɛʁ.njɛʁ/

Foto

Foto

Être | To be | /ɛtʁ/

Être | To be | /ɛtʁ/

Tournesol (masculine word) | Sunflower | /tuʁ.nə.sɔl/

Tournesol (masculine word) | Sunflower | /tuʁ.nə.sɔl/

Comme d'habitude | As usual | /kɔm da.bi.tyd/

Comme d'habitude | As usual | /kɔm da.bi.tyd/

Thé (masculine word) | Tea | /te/

Thé (masculine word) | Tea | /te/

Champ de blé (masculine word) | Wheat field | /ʃɑ̃ də ble/ Drawing: @beaubonjoli.

Champ de blé (masculine word) | Wheat field | /ʃɑ̃ də ble/ Drawing: @beaubonjoli.

Tu me fais rougir (literally: you're making me ​turn​ red) | You're making me blush | /ty mə fɛ ʁuʒiʁ/

Tu me fais rougir (literally: you're making me ​turn​ red) | You're making me blush | /ty mə fɛ ʁuʒiʁ/

Pinterest
Pesquisar