Futuro (palavra masculina).

Futuro (palavra masculina).

Chanceux (feminine: chanceuse) | Lucky | /ʃɑ̃.sø/

Chanceux (feminine: chanceuse) | Lucky | /ʃɑ̃.sø/

Être | To be | /ɛtʁ/

Être | To be | /ɛtʁ/

Comme d'habitude | As usual | /kɔm da.bi.tyd/

Comme d'habitude | As usual | /kɔm da.bi.tyd/

Danseuse de ballet (feminine word) | Ballet dancer | /dɑ̃.søz də ba.lɛ/  Drawing: @beaubonjoli.

Danseuse de ballet (feminine word) | Ballet dancer | /dɑ̃.søz də ba.lɛ/ Drawing: @beaubonjoli.

Tournesol (masculine word) | Sunflower | /tuʁ.nə.sɔl/

Tournesol (masculine word) | Sunflower | /tuʁ.nə.sɔl/

Foto

Foto

O amor é a coisa mais doce

O amor é a coisa mais doce

34 of the Best Word #Tattoos You'll Ever See ...

34 of the Best Word #Tattoos You'll Ever See ...

Tu me fais rougir (literally: you're making me ​turn​ red) | You're making me blush | /ty mə fɛ ʁuʒiʁ/

Tu me fais rougir (literally: you're making me ​turn​ red) | You're making me blush | /ty mə fɛ ʁuʒiʁ/

Pinterest
Pesquisar