خواهم به طریق مهر و پیوندفرزند ترا ز بهر فرزندکاین تشنه جگر که ریگ زاده استبر چشمه تو نظر نهاده استهر چشمه که آب لطف داردچون تشنه خورد به جان گواردزینسان که من این مراد جویمخجلت نبرم برآنچه گویممعروف‌ترین این زمانهدانی که منم درین میانههم حشمت و هم خزینه دارمهم آلت مهر و کینه دارممن در خرم و تو در فروشیبفروش متاع اگر به هوشیچندان که بها کنی پدیدارهستم به زیادتی خریدارهر نقد که آن بود بهائیبفروش چو آمدش روائیچون گفته شد این حدیث فرخنظامی گنجوی

خواهم به طریق مهر و پیوندفرزند ترا ز بهر فرزندکاین تشنه جگر که ریگ زاده استبر چشمه تو نظر نهاده استهر چشمه که آب لطف داردچون تشنه خورد به جان گواردزینسان که من این مراد جویمخجلت نبرم برآنچه گویممعروف‌ترین این زمانهدانی که منم درین میانههم حشمت و هم خزینه دارمهم آلت مهر و کینه دارممن در خرم و تو در فروشیبفروش متاع اگر به هوشیچندان که بها کنی پدیدارهستم به زیادتی خریدارهر نقد که آن بود بهائیبفروش چو آمدش روائیچون گفته شد این حدیث فرخنظامی گنجوی

Este porta-fotos de parede vai fazer o maior sucesso (Foto: homeyohmy.com)

Porta-Fotos de Parede Passo a Passo

Este porta-fotos de parede vai fazer o maior sucesso (Foto: homeyohmy.com)

Inclusive pessoas. @itktreinamentos #frases #evolua #pessoas #crescimento #itktreinamentos

Inclusive pessoas. @itktreinamentos #frases #evolua #pessoas #crescimento #itktreinamentos

artesanato em telha telha decorada                                                                                         Mais

artesanato em telha telha decorada Mais

Decore sua casa com telhas customizadas, é fácil de fazer.

Decore sua casa com telhas customizadas, é fácil de fazer.

Telha decorada - Colonial com telhado - técnicas: pintura à óleo, modelagem em massa epox, porta e janelas em palitos de sorteve, resina, peças de bijuteria e alça em macrame.

Telha decorada - Colonial com telhado - técnicas: pintura à óleo, modelagem em massa epox, porta e janelas em palitos de sorteve, resina, peças de bijuteria e alça em macrame.


Mais ideias
Telha Decorada Peq- Colonial c/telhado | Elisia do Ceu Correia | Elo7

Telha Decorada Peq- Colonial c/telhado | Elisia do Ceu Correia | Elo7

12524037_963329553763342_6094608598895682080_n.jpg (540×960)

12524037_963329553763342_6094608598895682080_n.jpg (540×960)

7e444f54221331a42d6e5d18c8853f56.jpg 540×960 pixels

7e444f54221331a42d6e5d18c8853f56.jpg 540×960 pixels

Telha decorada - Colonial com telhado - técnicas: pintura à óleo, modelagem em massa epox, porta e janelas em palitos de sorteve, resina, peças de bijuteria e alça em macrame.

Telha decorada - Colonial com telhado - técnicas: pintura à óleo, modelagem em massa epox, porta e janelas em palitos de sorteve, resina, peças de bijuteria e alça em macrame.

artesanato em telha telha decorada                                                                                         Mais

artesanato em telha telha decorada Mais

Pinterest
Pesquisar