Decode the Japanese Menu! | via Shin Minori Japanese Restaurant | http://shinminori.com.sg/Blog/ Hokkaido, Tokyo, Kyoto, Osaka, Japanese Menu, Japanese Food, Japan Food, Menu, Japan Trip