Sammy

Sammy

São Paulo, SP / analyst and developer system, designer, photography